Regulamin

Własność

Sklep VipMaster

Wstęp

Korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej kodyzalukaj.pl oznacza wyrażeniem zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

Postanowienia Ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem kodyzalukaj.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysyłane drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.

Konta są tylko i wyłącznie do serwisu wordloftanks.eu

Reklamacje.

W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:

-niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi

-przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

-nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: vipmasterpaszko@gmail.com

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:

-uzyskiwanie informacji o Serwisie,

-przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii

-pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,

Złożenie reklamacji:

-Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

-Reklamacja może być przesłana na vipmasterpaszko@gmail.com lub za pomocą formularza dostępnego na stronie

-Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

Odpowiedzialność.

kodyzalukaj.pl(usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na serwisach do których dostarcza kody premium , w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem

Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

-utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz

-za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

-za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów

-za jakość obrazu oraz inne usterki na serwisach

-Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

Polityka prywatności w Serwisie.

Aby ułatwić korzystanie z serwisu do komputera użytkownika wysyłany jest przynajmniej jeden plik „cookie”, który umożliwia nam podnoszenie oraz ulepszanie usług dzięki przechowywaniu preferencji naszych użytkowników. Niniejsze dane są gromadzone jedynie w celach wyświetlania reklam podczas wizyty na stronie. Korzystamy z usług zewnętrznych agencji reklamowych. Firmy te mają prawo wykorzystać informacje (z wyłączeniem danych osobowych) związane z wizytami w serwisie do wyświetlania reklam towarów i usług.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem:

http://www.google.com/privacy_ads.html

Pliki cookie

Pliki popularnie zwane „ciasteczkami” nie umożliwiają w żadnym stopniu identyfikacji osoby, która odwiedza dany serwis internetowy. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) istnieje możliwość zapisu plików tekstowych na dysku użytkownika, jeżeli ten zostanie o tym poinformowany. Skasowanie wyżej wymienionych plików może utrudnić korzystanie z serwisu.

Płatności.

Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN. Użytkownik akceptując tę kwotę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń co do jej wysokości po zrealizowaniu płatności.

Rozliczenia transakcji:

Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/ w przypadku problemów z produktem bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego należy skontaktowac się ze Sprzedającym pod adresem email:vipmasterpaszko@gmail.com

* W przypadku braku kont bazie czas na uzupełnienie bazy wynosi do 7 dni od momentu otrzymania informacji o braku produktu

Usługodawca nie przechowuje oraz nie ma dostępu do żadnych danych bankowych (numerów kart, kont itd) jedynie do adresu email, na który zostanie wysłana wiadomość z zakupiona usługa i danych rozliczeniowych podanych w formularzu (takich jak imię, nazwisko, adres) oraz udostępnionych danych przez agenta rozliczeniowego zgodnie z obowiązującym prawem – wykorzystywanymi jedynie w celu dostarczenia wykupionej usługi.

Wszelkie reklamacje odnośnie płatności należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Postanowienia końcowe.

Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim oraz jego archiwizację.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2019